خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: طرح توسعه و عمران قهجاورستان، طرح جامع شهر قهجاورستان

تاریخ ایجاد 26/02/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ:    قیمت:  تومان     تعدادمشاهده  1


طرح توسعه و عمران قهجاورستان، طرح جامع شهر قهجاورستان

تاریخ ایجاد 13/05/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 120 صفحه و با فرمت PDF   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 983 kb  تعدادمشاهده  3  


طرح توسعه و عمران قهجاورستان، طرح جامع شهر قهجاورستان
 
فهرست مطالب
دفترچه ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی
عنوان صفحه
1 تعاریف و مفاهیم  1
1 1 شهر    1
1 2 محدوده ی شهر  1
1 3 حریم شهر  1
1 4 سطح خالص و ناخالص شهری   3
1 5 کاربری یا نحوه استفاده زمین   3
1 6 اراضی شهری  3
1 7 اراضی موات شهری 3
1 8 اراضی بایر شهری 3
1 9 اراضی دایر شهری 4
1 10 باغ و زمین زراعتی 4
1 11 ساختمان  4
1 12 بر ساختمان  4
1 13 کف ساختمان ها 4
1 14 نمای ساختمان 4
1 15 نمای اصلی ساختمان 5
1 16 ارتفاع ساختمان 5
1 17 ساختمان دولتی 5
1 18 ساختمان مسکونی 5
1 19 خانوار معمولی  5
1 20 واحد مسکونی  5
1 21 مجموعه مسکونی 6
1 22 طبقه    6
1 23 طبقه همکف  6
24 سایر طبقات )طبقات فوقانی(   6
1 25 پیش آمدگی  6
1 26 بالکن    6
1 27 ایوان    6
1 28 پیلوت    7
1 29 مشاعات ساختمانی 7
1 30 تعمیرات ساختمانی 7
1 31 پروانه ی ساختمانی 7
1 32 سطح خالص مسکونی 7
1 33 تراکم خالص مسکونی 7
1 34 تراکم جمعیتی 8
1 35 تراکم خالص جمعیتی 8
1 36 تراکم ناخالص جمعیتی )نفر در هکتار(  8
1 37 مساحت سرانه  8
1 38 سطح کل زیر بنا در طبقات   8
1 39 سطح کل زیر بنای خالص )مفید(  8
1 40 سطح اشغال  8
1 41 زیربنای ساختمانی 8
1 42 تراکم ساختمانی 9
1 43 قطعه زمین )پلاک( 9
1 44 مساحت قطعه زمین 9
1 45 بر زمین    9
1 46 قطعه مالکیت  9
1 47 تفکیک    9
1 48 تجمیع  10
1 49 حرایم  10
حرایم زیست محیطی 10
1 51 حیاط )فضای باز( 10
1 52 حیاط اصلی  10
1 53 حیاط خلوت  10
1 54 پارکینگ عمومی 11
1 55 پارکینگ اختصاصی 11
1 56 سطح معبر  11
1 57 واحد همسایگی 11
1 58 محله    11
1 59 مرکز محله  11
1 60 مرکز شهر  11
1 61 تغییرات اساسی 12
1 62 طبقه بندی معابر شهری   12
1 63 پخی    13
1 64 دوربرگردان  13
2 منطقه بندی )حوزه بندی(   13
2 1 مسکونی  14
2 2 آموزشی  14
2 3 آموزش، تحقیقات و فناوری   14
2 4 بهداشتی درمانی 14
2 5 تجاری خدماتی 14
2 6 فرهنگی هنری–15
2 7 میراث تاریخی  15
2 8 مذهبی    15
2 9 اداری انتظامی 15
2 10 تفریحی گردشگری 16
11 ورزشی  16
2 12 صنعتی  17
2 13 پارک و فضای سبز 17
2 14 تجهیزات شهری 17
2 15 تاسیسات شهری 17
2 16 حمل و نقل و انبارداری 17
3 دسته بندی انواع کاربری زمین18
4 ضوابط و مقررات ساختمانی، تفکیک و احداث بنا و استفاده های مجاز   22
4 1 در داخل محدوده شهر 22
4 1 1 مقررات مربوط به استفاده های مجاز در هر منطقه ی کاربری 22
4 1 1 1 زمین های با کاربری مسکونی  22
4 1 1 2 زمین های با کاربری آموزشی  24
4 1 1 3 زمین های با کاربری درمانی  25
4 1 1 4 زمین های با کاربری تجاری خدماتی25
4 1 1 5 زمین های با کاربری مختلط مسکونی تجاری   26
4 1 1 6 زمین با کاربری پارک و فضای سبز26
4 1 1 7 زمین های با کاربری ورزشی  27
4 1 1 8 زمین های با کاربری فرهنگی هنری   28
4 1 1 9 زمین های با کاربری میراث تاریخی28
4 1 1 10 زمین های با کاربری مذهبی  28
4 1 1 11 زمین های با کاربری تفریحی گردشگری   28
4 1 1 12 زمین های با کاربری صنعتی  29
4 1 1 13 زمین های دارای کاربری حمل و نقل و انبارداری 29
4 1 1 14 زمین های با کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری 30
4 1 1 15 زمین های با کاربری آموزش، تحقیقات و فناوری 31
4 1 1 16 زمین های با کاربری حریم سبز31
1 2 مقررات تفکیک زمین   32
4 1 2 1 اراضی مسکونی   32
4 1 2 2 اراضی آموزشی و آموزش، تحقیقات و فناوری   34
4 1 2 3 منطقه اراضی بهداشتی و درمانی34
4 1 2 4 اراضی مسکونی تجاری  –     35
4 1 2 5 اراضی تجاری خدماتی  36
4 1 2 6 اراضی اداری انتظامی  37
4 1 2 7 اراضی پارک و فضای سبز  37
4 1 2 8 اراضی ورزشی   37
4 1 2 9 اراضی فرهنگی هنری و مذهبی38
4 1 2 10 اراضی تفریحی گردشگری  38
4 1 2 11 اراضی حمل و نقل و انباردارداری38
4 1 2 12 اراضی صنعتی   39
4 1 2 12 1 اراضی صنعتی غیر مزاحم39
4 1 2 12 2 اراضی صنعتی مزاحم شهری39
4 1 2 13 اراضی تاسیسات و تجهیزات شهری39
4 1 2 14 ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها    39
4 1 3 ضوابط مقررات ساختمانی   40
4 1 3 1 ضوابط و مقررات ساختمانی اراضی مسکونی   40
4 1 3 2 ضوابط و مقررات ساختمانی در منطقه ی آموزشی و آموزش، تحقیقات و فناوری   45
4 1 3 3 ضوابط و مقررات ساختمانی منطقه ی بهداشتی و درمانی47
4 1 3 4 ضوابط و مقررات ساختمانی منطقه ی اداری انتظامی 48
4 1 3 5 ضوابط و مقررات ساختمانی منطقه ی فرهنگی هنری 49
4 1 3 6 ضوابط و مقررات ساختمانی منطقه ی مذهبی   49
4 1 3 7 ضوابط و مقررات ساختمانی در اراضی تفریحی گردشگری50
4 1 3 8 ضوابط و مقررات ساختمانی اراضی صنعتی، حمل و نقل و انبارداری    52
1 3 9 ضوابط و مقررات اراضی ورزشی  53
4 1 3 10 ضوابط و مقررات ساختمانی پارک و فضای سبز   54
4 1 3 11 ضوابط و مقررات ساختمانی تاسیسات و تجهیزات شهری54
4 1 3 12 حرایم 55
4 1 4 مقررات مربوط به همجواری ها و دسترسی های مجاز، شعاع عملکرد مناسب کاربری های مختلف در -
هر منطقه     55
4 1 4 1 منطقه مسکونی   56
4 1 4 2 منطقه آموزشی و آموزش، تحقیقات و فناوری   56
4 1 4 3 منطقه مراکز بهداشتی درمانی–     58
4 1 4 4 فضای سبز عمومی   58
4 1 4 5 مراکز ورزشی 59
4 1 4 6 مراکز تجاری خدماتی  60
4 1 5 ضوابط و مقررات عمومی مشترک  60
4 1 5 1 کلیات 60
4 1 5 2 شرایط ساختمان در زمین های واقع در تقاطع شبکه های ارتباطی62
4 1 5 3 ضوابط مربوط به پارکینگ انتظار و مسیر سرویس در مورد ساختمان های عمومی پر تردد   62
4 1 5 4 ضوابط تشویقی مربوط به احداث پارکینگ عمومی 62
4 1 5 5 مقررات مربوط به پارکینگ  63
4 1 5 6 ضوابط مربوط به حذف پارکینگ65
4 1 6 ضوابط و مقررات گذربندی   66
4 1 6 1 نحوه تعریض گذرها   66
4 1 6 2 عرض گذرها و معابر محلی  67
4 1 6 3 ضوابط و مقررات پخ   68
4 1 7 مقررات شبکه ی عبور و مرور  71
4 1 7 1 شبکه شریانی   71
4 1 7 2 شبکه های محلی   72
1 7 2 1 سرعت مجاز   72
4 1 7 3 ضوابط و مقررات عبور و مرور معلولین جسمی حرکتی 72
4 1 7 3 1 ضوابط مطلوب طراحی فضای شهری   72
4 1 7 3 2 مناسب سازی معابر  75
4 1 7 3 3 ضوابط کلی طراحان ساختمان های عمومی   75
4 1 7 3 4 ضوابط توصیه ای مناسب سازی محیط شهر برای معلولان80
4 1 7 4 ضوابط مربوط به طبقه بندی راه ها و دسترسی ها 81
4 1 7 5 مقررات کلی مربوط به دوربرگردان82
4 1 7 6 ضوابط و دستورالعمل های پارکینگ های طبقاتی   83
4 2 ضوابط و مقررات مربوط به حریم شهر  84
4 2 1 استفاده های مجاز 84
4 2 2 استفاده های مشروط   84
4 2 3 استفاده های ممنوع   85
4 2 4 ضوابط و مقررات تفکیک اراضی، ساخت وساز و استفاده های مجاز در حوزه حریم شهر   85
4 2 4 1 ضوابط احداث ساختمان های صنایع کارگاهی گروه الف در شمال محدوده شهر در حریم   85
4 2 4 1 1 ضوابط تفکیک اراضی کاربری صنایع کارگاهی پیشنهادی طرح جامع   85
4 2 4 1 2 ضوابط احداث ساختمان های صنایع کارگاهی 86
4 2 4 2 باغات و کشاورزی   87
4 2 4 3 کاربری های ویژه شهری که به طور معمول در حریم شهر پیش بینی می شوند   87
5 حرایم قانونی و ضوابط و مقررات عمومی مشترک  87
5 1 حرایم قانونی  87
5 2 مقررات عمومی و مشترک   101
5 2 1 ضوابط عمومی مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها 101
5 2 2 مقررات مربوط به پیش آمدگی  105
5 2 3 مقررات مربوط به نمای شهری  106
6 تعیین آستانه های مغایرت اساسی1
1 محدوده شهر: 106
6 2 حریم شهر:  106
6 3 جهات توسعه شهر: 107
6 4 ظرفیت جمعیت پذیری شهر:   107
6 5 نظام کاربری ها: 107
6 6 شبکه های ارتباطی شهر:   107
6 7 ضوابط و مقررات: 1
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 1 دسته بندی انواع کاربری زمین به تفکیک هر یک از رده های تقسیمات بافت فیزیکی شهر و نوع
خدمات مستقر در آن ها  18
جدول شماره 2 ضوابط تفیک و تراکم طرح جامع شهر قهجاورستان  3232
جدول شماره 3 ضوابط مربوط به احداث پارکینگ 63
جدول شماره 4 پارکینگ مورد نیاز در منطقه های مختلف استفاده از اراضی  65
جدول شماره 5 حداقل عرض گذرها و معابر محلی در شهر قهجاورستان  68
جدول شماره 6 تعیین میزان متوسط پخ تقاطع معابر با زاویه کمتر از 50 درجه  69
80 درجه  70   جدول شماره 7 تعیین میزان متوسط پخ تقاطع معابر با زاویه داخلی 50
110 درجه  70   جدول شماره 8 تعیین میزان متوسط پخ تقاطع معابر با زاویه 80
130 درجه 71   جدول شماره 9 تعیین میزان متوسط پخ تقاطع معابر با زاویه 110
جدول شماره 10  تعیین میزان متوسط پخ تقاطع معابر با زاویه داخلی بیشتر از 130 درجه  71
جدول شماره 11  مشخصات دوربرگردان  83
جدول شماره 12  ضوابط گورستان و غسالخانه و حرایم آن نسبت به فعالیت های طبیعی و انسان ساخت  108
جدول شماره 13  ضوابط محل دفن مواد زاید و حرایم آن نسبت به فعالیت های انسان ساخت و طبیعی  109
جدول شماره 14  ضوابط کشتارگاه دام و حرایم آن نسبت به فعالیت های انسان ساخت وطبیعی


کلمات کلیدی مرتبط:
طرح توسعه و عمران قهجاورستان، طرح جامع شهر قهجاورستان , ,فهرست مطالب ,دفترچه ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی ,عنوان صفحه ,1 تعاریف و مفاهیم 1 ,1 1 شهر 1 ,1 2 محدوده ی شهر 1 ,1 3 حریم شهر 1 ,1 4 سطح خالص و ناخالص شهری 3 ,1 5 کاربری یا نحوه استفاده زمین 3 ,1 6 اراضی شهری 3 ,1 7 اراضی موات,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی طرح تفصيلي نيشابور، PDF
دانلود بررسی نقشه جی آی اس شهرستان های بینالودمشهد، PDF
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان مرکزی, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان مازندران, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان خراسان جنوبی, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان خراسان شمالی, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان سمنان, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان سیستان و بلوچستان, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان یزد, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان زنجان, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان البرز, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان همدان, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان هرمزگان, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان ایلام, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان کرمانشاه, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان کرمان, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان خراسان رضوی, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان خوزستان, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان کهگیلویه و بویراحمد, GIS
دانلود بررسی فایل مجموعه کامل لایه های GIS استان کردستان, GIS
 
 

کلمات کلیدی مرتبط:

   


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد توسط فراداک